İnsan ve Çevre İlişkileri Soruları

7. sınıf Fen Bilimleri dersi 6. Ünitesi İnsan ve Çevre hakkında hazırlanmış test soruları

Test sorularının cevapları yayınlanmamaktadır.

 

 

 

 

1. Aşağıdaki kavramlarda bulunan canlı sayısı hangisinde büyükten küçüğe sıralanmıştır?
A) Tür >Ekosistem > Popülasyon
B)  Ekosistem > Popülasyon >Tür
C)  Popülasyon  > Tür > Ekosistem
D)  Ekosistem  > Tür > Popülasyon

2. canlıların bir bölgede yaşamasında;

I – Su
II – Hava
III – Sıcaklık

Faktörlerinden hangileri etkili olur?

A) Yalnız I                           B) I ve II
C) II ve III                          D) I, II ve III

3. 
Hüsnü: Birinci resimde sıcak ve kurak hava şartlarının hakim olduğu bir ekosistem çeşidi, ikinci resimde su depolayan bitki gösterilmiştir.

Hüsnü’nün yaptığı açıklamayla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Ekosistemle ilgili verilen bilgi doğru, bitkiyle ilgili verilen bilgi yanlıştır.
B) Verdiği tüm bilgiler yanlıştır.
C) Verdiği tüm bilgiler yanlıştır.
D) Ekosistemle ilgili verilen bilgi yanlış, bitkiyle ilgili verilen bilgi doğrudur.

4. Bir besin zinciri oluşturursak aşağıdaki canlılardan hangisi bu besin zincirinin ilk halkasını oluşturabilir?
A) Karınca                      B) Kelebek
C) Çim                            D) Serçe

5. Ülkemiz zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Türkiye ılıman iklim kuşağının en zengin ekosistemlerindendir.
Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi ülkemiz ekosistemine uyum sağlamamıştır?

6. 
– Aynı türden canlıların oluşturduğu topluluktur.
– Bir canlının ana vatanıdır.
– Çiftleştirildiğinde verimli döller ortaya çıkarabilirler.

Aşağıdakilerin hangisinin tanımı yapılmamıştır?
A) Ekosistem                      B) Tür
C) Habitat                          D) Popülasyon

7. Aşağıdakilerden hangisi geçici kirliliğe neden olur?
A) Plastik                        B) Nükleer kirlilik
C) Cam                           D) Gıda atıkları

8. Aşağıda bir fil popülasyonunun canlı sayısındaki değişimi gösterilmiştir.

Populasyonların büyüklüğü barındırdığı canlı sayısıyla doğru orantılı olduğuna göre yukarıdaki fil popülasyonuyla ilgili hangi yorum yapılabilir?

A) Fil Popülasyonu büyümüştür.
B) Fil popülasyonu küçülmüştür.
C) Fil popülasyonu önce küçülmüş, sonra büyümüştür.
D)   Fil popülasyonu önce büyümüş, sonra küçülmüştür.

9.  Hava kirliliğine
I – Yeşil alanların artması
II – Zehirli gazlar
III – Orman yangınları

faktörlerinden hangileri sebep olur?

A) I                            B) I ve III
C) II ve III                D) I, II ve III

10.

Yukarıdaki besin zinciriyle ilgili hangisi söylenemez?

A) Ağaç güneş enerjisinden doğrudan yaralanır.
B)  tavşan sayısı azalırsa tilki ve baykuş sayısı artar.
C)  Tilki birçok canlıyla beslenebilir.
D) Ceylan sayısı azalırsa ot sayısı artar.

11.

Yukarıda resimleri verilen canlı türlerinin beslenme şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
___________   K                            L                        M
A)                  Otobur                   Etobur               Otobur
B)                  Otobur                   Etobur               Etobur
C)                  Etobur                   Etobur               Otobur
D)                  Etobur                   Etobur               Etobur

12. Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli tükenmemiştir?
A) Akdeniz Foku                         B) Moa
C) Dinozor                                     D) Mamut

13. Topraktaki zehirli maddelerin artmasıyla tarımsal verim azalır. Aşağıdakilerden hangisi bu olaya örnek değildir?
A) Tarım ilaçlarının çok kullanılması
B) Evsel atıkların boş alanlara bırakılması
C) Toprağın hayvan dışkısıyla gübrelenmesi
D) Kanalizasyon sularının sulamada kullanılması

14. Dünya’da sera etkisinin artmasıyla ortaya çıkan küresel ısınma olayına aşağıdakilerden hangisi neden olur?
A) Havadaki nemin ışığı soğurmasıyla sıcaklığın artması
B) Asit yağmurlarının sıcaklığı artırması
C) Ozon tabakasının delinmesiyle Güneş’in zararlı ışınlarının Dünya’ya ulaşması
D) Karbondioksit gibi zararlı gazların ışığı soğurarak dünyanın soğumasını önlemesi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*